BIP

Zawiadomienie


O wyborze najkorzystniejszej oferty na Całodobowy dozór i ochronę mienia oraz sprzątanie
pomieszczeń laboratoryjno - biurowych lnstytutu lnżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Numer ogłoszenia:281630 - 2015; data zamieszczenia: 22.10,2015.


Zamawiający - lnstytut lnzynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-
Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie ań. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004,
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z2013r. poz.907 ze zmianami) zawiadamia, że w
wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na Całodobowy dozór i ochronę mienia oraz sprzątanie
pomieszczeń laboratoryjno - biurowych lnstytutu lnzynierii Materiałów Polimerowych i
Barwników dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę:

"SUPERVISION BARGIEL i WSPÓLNIK" Sp.j.
ul. Bratnia 7
56-400 Oleśnica
Wańość oferty brutto: 527 400,03 zł


Oferta otrzymała 100 punktów w podanym kryterium najniższa cena (cena 100%)

Pozostałe oferty podlegające ocenie otrzymały następującą ilość punktów:


1. Przedsiębiorstwo Usługowe ,,Jarex" Sp. z o.o., ul. Okólna 1a
59-220 Legnica - wartość oferty 604 358,09 zł

Oferta otrzymała 87 punktów


2. ,,FORMACJA EU" Ireneusz Kzyżanowski, Społka Komandytowa, ul. Klimasa 2,
41-800 Zabrze - wartość oferty 527 793,96 zł

Oferta otrzymała 99,9 punktów

Treść zawiadomienia