BIP

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 161263-2014 z dnia 2014-07-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Toruń
1. Przedmiotem zamówienia jest: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ZAŁOŻEŃ TECHNOLOGICZNYCH DO PAKIETU PROJEKTU PROCESOWEGO TECHNOLOGII ADVANCE BPA OTRZYMYWANIA BISFENOLU A W SKALI 100 TYS. T/ROK dla Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i...
Termin składania ofert: 2014-08-04
Numer ogłoszenia: 161701 - 2014; data zamieszczenia: 25.07.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 161263 - 2014 data 24.07.2014 r.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej - Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6500044 w.149, 123, fax. 56 6500333.


SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.1).


W ogłoszeniu jest: Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.impib.pl.


W ogłoszeniu powinno być: Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.impib.pl.